Dit initiatief wil de leefbaarheid vergroten voor alle inwoners van Harkstede en Scharmer. Niet door kleinschalige projecten als een steiger of de uitbreiding van een jeugdhonk, maar door projecten te ontwikkelen met aanzienlijke impact op onze leefkwaliteit.

Aardbevingsgebied

Harkstede/Scharmer is aardebevings territory. Hoewel er weinig vuistdikke scheuren in de muren bekend zijn, heeft naar schatting meer dan 80% van alle huizen schade als gevolg van de gaswinning. Dit kun je alleen al constateren door te kijken naar het aantal zonnepanelen op de daken die er dankzij de waardevermeeringsregeling zijn gekomen. Sommige inwoners voeren al jaren strijd met de NAM, anderen hebben hypotheken die onder water staan en weer anderen wachten lijdzaam af of trekken er zich zo min mogelijk iets van aan. De constatering dat het woon- en leefgenot door de gaswinning is aangetast, laat staan de vrijheid om te kunnen verhuizen, staat hoe dan ook buiten kijf.

Dorpen als juwelen

Het Nationaal Programma Groningen kan van de getroffen dorpen juwelen maken, dat wil zeggen plekken waar men graag wil wonen omdat er zichtbaar in de leefbaarheid is geïnvesteerd. Pas dan win je mogelijk het vertrouwen van de burger weer terug en laat je zien dat de middelen effectief en lokaal besteed worden. Via dit dit initiatief hopen wij van Harkstede/Scharmer een juweel te maken, mogelijk als begin van een parelketting langs de eeuwenoude Hoofdweg richting Appingedam.

Verbondenheid

Harkstede is in twintig jaar tijd flink gegroeid. Deze groei zorgde voor het behoud en de groei van faciliteiten als de supermarkt, de school en de voetbalclub. Wat echter niet of nauwelijks is meeontwikkeld, is de kwaliteit van de openbare ruimte en de aandacht voor het buitenleven. Kenmerkend voor het dorpse leven is een diepgaande verbondenheid met je omgeving; met zowel de mensen in je dorp als met het buitengebied. Het is deze verbondenheid waardoor veel mensen in Harkstede of Scharmer komen wonen, en niet in Groningen of Hoogezand. De inrichting van de openbare ruimte en de toegang tot het buitengebied zijn hierbij essentieel.

Dorpskern

De kern van het dorp is niet eenvoudig aan te wijzen. Voor sommigen is dat de kerk, voor anderen de school of de supermarkt. Het gebied rondom de supermarkt heeft de meeste potentie om tot gezellige dorpskern te worden ontwikkeld. Maar dan moet er wel het nodige gebeuren; te denken valt aan een mooi dorpsplein en een veilige verkeersomgeving voor voetgangers en fietsers.

Buitengebied

Wie wel eens in Limburg komt, kent de vele verborgen paadjes en holle wegen die dorpen aan elkaar verbinden. Groot is het verschil met Harkstede, waar de mais bij sommigen tot aan de achtertuin groeit. De grootschalige landbouwgronden aan de noordkant van Harkstede geven mooie vergezichten, maar hinderen ook de toegang tot het buitengebied. In het zuiden van Harkstede is het prachtig wonen aan het water van het Borgmeer. Ook hier is het uitzicht prachtig. De natuur aan de overkant is echter niet bereikbaar. Kortom, mogelijkheden om te recreëren in het buitengebied zijn uiterst summier. In Kolham is om die reden een dorpsrandpark ontwikkeld. 

Verwachtingen

De gemeente Slochteren heeft zich de afgelopen jaren nauwelijks bemoeid met de leefkwaliteit in Harkstede en Scharmer. De aanleg van een steiger heeft bijna twee jaar geduurd. Het opnieuw asfalteren van de Hoofdweg heeft het verkeer in het dorp veel harder doen laten rijden. De gemeentegrens met Groningen is door Meerstad opgeschoven tot onze achterdeur, waardoor het bestuurlijk ingewikkeld wordt om nog eigenstandig iets in het buitengebied te ontwikkelen. Van echte betrokkenheid of visie op dorpsontwikkeling is derhalve geen sprake geweest, een ambtelijk visiedocument uit 2012 ten spijt. Het is aan de nieuwe gemeente Midden Groningen om hier verandering in te brengen.